Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk

Posted by - 08/04/2022

Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk là bản dựng Windows 10 v21H2 build 19044.1620 mới nhất tháng 4/2022 được tích hợp giao diện XP Lonhgorn tuyệt đẹp. Ngoài ra bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc