Tải về Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 v21H2 x64 MSDN [EN]

Posted by - 08/02/2022

Tải về Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 v21H2 x64 MSDN [EN] Tải về Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 v21H2 x64 MSDN [EN] là bản dựng Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 build 1944.1288 nguyên gốc từ MSDN. Bản dựng này không tùy chỉnh hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc cho người