Bản vá bảo mật tháng 1 năm 2022 (KB5009543) Windows 10 1904x.1466

Posted by - 12/01/2022

Bản vá bảo mật tháng 1 năm 2022 (KB5009543) Windows 10 1904x.1466 Microsoft đã cung cấp KB 5009543 dưới dạng bản cập nhật bảo mật cho Windows 10. Số phiên bản thay đổi thành Windows 10 19042.1466, 19043.1466 và 19044.1466. Windows 10 2004 (19041) không còn khả dụng vì phiên bản này không còn nhận được bất