Tải về Windows Server LTSC 22526 mới dưới dạng vNext Preview (ISO)

Posted by - 06/01/2022

Tải về Windows Server LTSC 22526 mới dưới dạng vNext Preview (ISO) Thông báo ngắn gọn: Tuần đầu tiên của năm mới và Windows Server LTSC mới dưới dạng vNext Preview đã có sẵn để tải xuống dưới dạng ISO và VHDX. Phiên bản 22526 vNext hiện có thể được thử nghiệm. Ngoài ra còn có các