WindowsLite.Net chuyên chia sẻ các bản dựng Windows 7/8.1/10/11 Lite & SuperLite

Download Windows Lite by Ghost Spectre

by Hoài Minh
 • All
 • BY GHOST SPECTRE
 • USB BOOT - WINPE
 • WIN-GHOST
 • WINDOWS 10
 • WINDOWS 10 LITE
 • WINDOWS 11
 • WINDOWS 11 LITE
 • WINDOWS 8.1
 • WINDOWS 8.1 LITE
 • WINDOWS AIO
 • WINDOWS LITE - SUPERLITE

Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact v23H2 Build 22631.3593 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact v23H2 Build 22631.3593 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact…

Windows 10 Pro AIO Build 1904X.4412 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 Pro AIO Build 1904X.4412 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10 Pro…

Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact v23H2 Build 22631.3447 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact v23H2 Build 22631.3447 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 10 Pro AIO Build 1904X.4291 (x64) by Ghost Spectre (Update 04/2024)

Windows 10 Pro AIO Build 1904X.4291 (x64) by Ghost Spectre (Update 04/2024) Tải xuống Windows…

Windows 11 Pro Lite v23H2 Build 22631.3296 (x64) by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite v23H2 Build 22631.3296 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11…

Windows 10 PRO AIO v20H1 / 20H2 / 21H1 / 21H2 /22H2 build 1904X.4170 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 PRO AIO v20H1 / 20H2 / 21H1 / 21H2 /22H2 build 1904X.4170 (x64)…

Windows 11 Pro SuperLite v22H2 build 22621.3085 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro SuperLite v22H2 build 22621.3085 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 11 Pro SuperLite v23H2 Build 22631.3235 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro SuperLite v23H2 Build 22631.3235 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 11 PRO Lite v23H2 build 22631.3085 bởi Ghost Spectre (Update 2024)

Windows 11 PRO Lite v23H2 build 22631.3085 bởi Ghost Spectre (Update 2024) Tải xuống Windows…

Windows 11 Pro Lite v23H2 build 22631.2861 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite v23H2 build 22631.2861 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.2861 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.2861 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 10 Pro Lite AIO build 1904X.3693 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO build 1904X.3693 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10…

Windows 11 Home Lite v23H2 Build 22631.2506 by Ghost Spectre

Windows 11 Home Lite v23H2 Build 22631.2506 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Home…

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.2715 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.2715 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 11 Pro Lite & SuperLite v23H2 Build 22631.2715 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite & SuperLite v23H2 Build 22631.2715 by Ghost Spectre Tải xuống Windows…

Windows 11 Pro Lite / Super Lite v23H2 build 22631.2506 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite / Super Lite v23H2 build 22631.2506 by Ghost Spectre Tải xuống…

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.3633 (x64) October 2023 by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.3633 (x64) October 2023 by Ghost Spectre Tải xuống…

Windows 11 Pro Lite / SuperLite + SE + Compact v23H2 build 22631.2428 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite / SuperLite + SE + Compact v23H2 build 22631.2428 by Ghost…

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.2428 October 2023 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.2428 October 2023 by Ghost Spectre Tải xuống Windows…

Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact build 22621.2134 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact build 22621.2134 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact…

Windows 10 Pro Lite AIO build 1904X.3208 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO build 1904X.3208 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10 Pro…

Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 build 22621.1992 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 build 22621.1992 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.3086 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.3086 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows…

Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 Build 22621.1848 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Compact/Lite/SuperLite v22H2 Build 22621.1848 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 8.1 Lite Build 9600.20878 x64 by Ghost Spectre

Windows 8.1 Lite Build 9600.20878 x64 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 8.1 Lite Build…

Windows 11 Pro Lite /SuperLite/Compact v22H2 build 22621.1702 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite /SuperLite/Compact v22H2 build 22621.1702 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11…

Windows 10 Lite Enterprise LTSC 2021 build 19044.2846 by Ghost Spectre

Windows 10 Lite Enterprise LTSC 2021 build 19044.2846 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10…

Windows 11 SuperLite/Compact v22H2 build 22621.1555 by Ghost Spectre

Windows 11 SuperLite/Compact v22H2 build 22621.1555 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 PRO SUPERLITE…

Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.2846 by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.2846 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10…

Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact v22H2 build 22621.1413 (Update 9.4) by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite/SuperLite/Compact v22H2 build 22621.1413 (Update 9.4) by Ghost Spectre Tải xuống Windows…

Windows 11 Pro Lite – SuperLite – Compact v22H2 Build 22621.1413 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite – SuperLite – Compact v22H2 Build 22621.1413 by Ghost Spectre Tải…

Windows 11 Pro SUPERLITE + SE + COMPACT v22H2 build 22621.1265 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro SUPERLITE + SE + COMPACT v22H2 build 22621.1265 by Ghost Spectre Tải…

Windows 10 LTSC 2021 SUPERLITE/SE/COMPACT v21H2 build 19044.2546 by Ghost Spectre

Windows 10 LTSC 2021 SUPERLITE/SE/COMPACT v21H2 build 19044.2546 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10…

Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.2364 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.2364 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows…

Windows 8.1 Lite Build 9600.20671 x64 December 2022 by Ghost Spectre

Windows 8.1 Lite Build 9600.20671 x64 December 2022 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 8.1…

Windows 11 Pro SuperLite / SE / Compact v22H2 Build 22621.963 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro SuperLite / SE / Compact v22H2 Build 22621.963 by Ghost Spectre Tải…

Windows 10 Pro AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.2311 by Ghost Spectre

Windows 10 Pro AIO v20H1/20H2/21H1/21H2/22H2 Build 1904X.2311 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10 Pro…

Windows 11 Pro Lite v21H2 Build 22000.1219 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite v21H2 Build 22000.1219 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.819 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.819 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro…

Windows 11 Home Lite v22H2 Build 22621.675 by Ghost Spectre

Windows 11 Home Lite v22H2 Build 22621.675 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Home…

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.2194 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.2194 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10…

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.674 (x64) by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Lite v22H2 Build 22621.674 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11…

Windows 11 v22H2 build 22621.521 (Official ) Compact – Lite & SuperLite by Ghost Spectre

Windows 11 v22H2 build 22621.521 (Official ) Compact – Lite & SuperLite by Ghost Spectre…

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 v21H2 Build 19044.1889 Lite x64 by Ghost Spectre Download Windows…

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre

Windows 10 Pro Lite AIO Build 1904X.1889 (x64) by Ghost Spectre Tải xuống Windows 10…

Windows 11 Pro Comapct – Lite & Superlite v22H2 Build 22621.317 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro Comapct – Lite & Superlite v22H2 Build 22621.317 by Ghost Spectre Tải…

Windows 10 AIO (1904x.1862 ) Pro / Superlite / SE / Compact x64 Preactivated by Ghost Spectre

Windows 10 AIO (1904x.1862 ) Pro / Superlite / SE / Compact x64 Preactivated by…

Windows 11 v22H2 build 22621.169 (Beta) PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre

Windows 11 v22H2 build 22621.169 (Beta) PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre…

Windows 11 v22H2 build 22621.160 (Beta) PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre

Windows 11 v22H2 build 22621.160 (Beta) PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre…

Windows 10 AIO PRO + SUPERLITE + SE + COMPACT build 1904x.1766 by Ghost Spectre

Windows 10 AIO PRO + SUPERLITE + SE + COMPACT build 1904x.1766 by Ghost Spectre…

Windows 11 build 22000.739 PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre

Windows 11 build 22000.739 PRO SUPERLITE + SE + COMPACT by Ghost Spectre Tải xuống…

Windows 11 Compact – Lite & SuperLite v21H2 Build 22000.708 by Ghost Spectre

Windows 11 Compact – Lite & SuperLite v21H2 Build 22000.708 by Ghost Spectre Tải xuống…

Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre Tải về Windows…

Tải về Windows 10 LTSC 2021 build 19044.1387 (Update 2) by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 LTSC 2021 build 19044.1387 (Update 2) by Ghost Spectre Tải về…

Tải về Windows 10 Pro All in one v20H1/20H2/21H1/21H2 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Pro All in one v20H1/20H2/21H1/21H2 by Ghost Spectre Tải về Windows…

Tải về Windows 11 Home Compact (Normal + WPE ) build 22000.556 by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 Home Compact (Normal + WPE ) build 22000.556 by Ghost Spectre…

Tải về Windows 11 Pro build 22000.556 SuperLite + SE + Compact by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 Pro build 22000.556 SuperLite + SE + Compact by Ghost Spectre…

Download Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.469 by Ghost Spectre

Download Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.469 by Ghost Spectre Download…

Tải về Windows 10 POTATO LTSB 2016 Build 14393.4889 Update 3 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 POTATO LTSB 2016 Build 14393.4889 Update 3 by Ghost Spectre Tải…

Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.376 Update 3 by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.376 Update 3 by Ghost Spectre Tải về…

Tải về Windows 11 SuperLite Pro v21H2 build 22000.376 by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 SuperLite Pro v21H2 build 22000.376 by Ghost Spectre Tải về Windows…

Tải về Windows 10 Pro v21H1 SuperLite/Compact Update 6 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Pro v21H1 SuperLite/Compact Update 6 by Ghost Spectre Tải về Windows…

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE x64 by Ghost Spectre

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE x64 by Ghost Spectre Tải về Windows 10 Enterprise…

Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.318 x64 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.318 x64 by Ghost Spectre Tải về Windows 11 Pro…

Tải về Windows 11 Pro SuperLite v21H2 build 22000.282 Final by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 Pro SuperLite v21H2 build 22000.282 Final by Ghost Spectre Tải về…

Windows 10 SuperLite Pro v21H1 build 19043.1288 (Update 6) by Ghost Spectre

Windows 10 SuperLite Pro v21H1 build 19043.1288 (Update 6) by Ghost Spectre Tải về Windows…

Tải về Windows 11 Pro v21H2 x64 SuperLite + Compact (WPE + Normal ) by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 Pro v21H2 x64 SuperLite + Compact (WPE + Normal ) by…

Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1237 SuperLite – Compact (Update 5 )

Tải về Windows 10 Pro v21H1 build 19043.1237 SuperLite – Compact (Update 5 ) Tải…

Tải về Windows 10 SuperLite Compact (Update 3) build 19043.1237 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 SuperLite Compact (Update 3) build 19043.1237 by Ghost Spectre Tải về…

Tải về Windows 10 Home – Compact / x64 / v20H2 & 21H1 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Home – Compact / x64 / v20H2 & 21H1 by Ghost…

Tải về Windows 10 LTSC 2019 v1809 (x64/x86) UPDATE7 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 LTSC 2019 v1809 (x64/x86) UPDATE7 by Ghost Spectre Tải về Windows…

Tải về Windows 10 Pro- SuperLite / Compact / x64 /ver 2009 (21H1) – Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Pro- SuperLite / Compact / x64 /ver 2009 (21H1) – Ghost…

Tải về Windows 10 Pro – SuperLite / Compact / x64 / V2009 build 19042.985 (Update 3)

Tải về Windows 10 Pro – SuperLite / Compact / x64 / V2009 build 19042.985…

Tải về Windows 10 Pro SuperLite – Compact x64 Version 2009 (21H1) – Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Pro SuperLite – Compact x64 Version 2009 (21H1) – Ghost Spectre…

Windows 10 Pro 21H1 x64 – Superlite/ Compact build 19043.906 Normal and WinPE by GHOST ᴻ Spectre

Windows 10 Pro 21H1 x64 – Superlite/ Compact build 19043.906 Normal and WinPE by GHOST…

Tải về Windows 10 21H1 Super Lite Gaming by Ghost Spectre 2021

Tải về Windows 10 21H1 Super Lite Gaming by Ghost Spectre 2021 Tải về Windows…

Tải về Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Compact by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Compact by Ghost Spectre Bản dựng Windows 10…

LƯU Ý

Tất cả các bản dựng trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, vì thế khi sử dụng bạn cần kiểm tra qua máy ảo trước khi sử dụng, để tránh rủi ro.

Để download các file nhanh từ các trang download như Uploadrar, Sendcm. Terabox bạn nên đăng ký tài khoản miễn phí để bỏ qua giới hạn về băng thông tải.

"Các phần mềm tải về chỉ để dùng thử / giáo dục và phi thương mại." 
"Nếu bạn thích phần mềm này, vui lòng mua Giấy phép Chính hãng từ Trang web Chính thức."

Vui lòng tắt các công cụ chặn quảng cáo để có thể download được file từ trang download.

Rất mong bạn thông cảm, quảng cáo là nguồn thu duy nhất của website để hoạt động, vì thế mong bạn thông cảm khi sử dụng website có quảng cáo.

Để ủng hộ website bạn có thể Donate ủng hộ ly cafe hoặc mua các sản phẩm trên trang https://hoaiminh.id.vn để ủng hộ.Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00